Lộ Trình Mở Cấp Độ Hoạt Động

13/03/24

LỘ TRÌNH MỞ GIỚI HẠN CẤP

  Lộ trình mở giới hạn cấp
Cấp Thời gian & Hoạt Động mở cùng
80 Khai Mở Sever 11h00 ngày 23/03/2024
80-89

11h00 ngày 23/03/2024
Tiêu Dao Cốc.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Boss Hoàng Kim 55 và 75
Bạch Hổ Đường
Thương Hội
Hải Tặc 8x
Loạn Phái
Bạo Vạn Đồng
Quà mở giới hạn cấp :5 Huyền Tinh Cấp 8, 1000 tiền du long, 200 vạn bạc khóa
Ngũ Hành Ấn cường hóa tối đa 500/500

Mốc Nạp Tối Đa 12.000v

90-99

00:05 ngày 06/04/2024 ( thời gian bảo trì mở 15 phút )
Hỗ Trợ Cấp 90 Toàn Máy Chủ
Quân Doanh
Bí Cảnh
Boss Hoàng Kim 95
Quà mở giới hạn cấp : 3 Huyền Tinh Cấp 9, 2000 tiền du long, 500 vạn bạc khóa
Ngũ Hành Ấn cường hóa tối đa 1000/1000

Mốc Nạp Tối Đa 25.000v

100-109

00:05 ngày 26/04/2024 ( thời gian bảo trì mở 15 phút )
Hỗ Trợ Cấp 100 Toàn Máy Chủ
Ngũ Hành Ấn cường hóa tối đa 1500/1500
Lâu Lan Cổ Thành.
Tầng Lăng – Tần Thủy Hoàng
Võ Lâm Liên Đấu
Bắt PET bằng Thiệp Lụa
Trang bị bạn đồng hành tối đa cấp 1
Quà mở giới hạn cấp : 5 Huyền Tinh Cấp 9, 5000 tiền du long, 1000 vạn bạc khóa

Mốc Nạp Tối Đa 40.000v

110-119

00:05 ngày xx/05/2024 ( thời gian bảo trì mở 15 phút )
Huy Chương
Trang bị bạn đồng hành tối đa cấp 2
Quà mở giới hạn cấp : 10 Huyền Tinh Cấp 9, 10000 tiền du long, 1500 vạn bạc khóa

Mốc Nạp Tối Đa 60.000v

120-129 00:05 ngày xx/05/2024 ( thời gian bảo trì mở 15 phút )
Chân Nguyên
Đang phát triển…
Quà mở giới hạn cấp : 4 Huyền Tinh Cấp 10, 15000 tiền du long, 2000 vạn bạc khóa
130-139 00:05 ngày xx/06/2024 ( thời gian bảo trì mở 15 phút )
Đang Phát Triển…
Quà mở giới hạn cấp : 3 Huyền Tinh Cấp 11, 20000 tiền du long, 3000 vạn bạc khóa